De Zorgkliniek Privacy beleid

Toepassing privacy beleid
De Zorgkliniek vindt het belangrijk dat er met respect en zorgvuldigheid om gegaan wordt met de persoonlijke informatie die u ons verstrekt. We zien er op toe dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld om uw privacy te beschermen. Dit privacy beleid is van toepassing op de gegevens die door de Zorgkliniek verwerkt worden. De Zorgkliniek is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door andere partijen.

Persoonsgegevens
Dit zijn alle gegevens die kunnen worden herleid naar een persoon. Het zijn ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan iemands naam, adres, burgerservice nummer, verzekeringsgegevens, emailadres, telefoonnummer en informatie over psychische klachten.

Doelbinding
De Zorgkliniek verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de zorg te bieden waar om gevraagd wordt en om ons te kunnen verantwoorden als het gaat om gemaakte kosten (bij zorgverzekeraars) en de inhoud van de zorg (Inspectie voor Gezondheidszorg).

Verwerking van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden in een elektronisch patiënt dossier (EPD) ingevoerd. De zorgverleners doen hierin ook hun verslaglegging en registreren patiëntgebonden activiteiten, alle in het belang van een gedegen en verantwoorde zorgverlening en ter toetsing en verantwoording van het (medisch)handelen. Het EPD is opgeslagen binnen een beveiligd en voor andere partijen dan de Zorgkliniek niet toegankelijk netwerk. Uw dossier is op deze wijze beschermd tegen ongeautoriseerde toegang.

De Zorgkliniek deelt, zoals de wet voorschrijft, geen cliëntgegevens met derden, behalve wanneer hiervoor specifiek en schriftelijk toestemming voor is gegeven door u als cliënt.
Daarbij zult u als cliënt gewezen worden op het recht een privacyverklaring te tekenen indien u de diagnose niet kenbaar wilt maken aan uw zorgverzekeraar.

De Zorgkliniek bewaakt de privacy van de patiënt door alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt, toegang te verschaffen tot het patiëntdossier. Voor een aantal medewerkers is met oog op de borging van de kwaliteit en continuïteit van de zorg hiervoor een uitzondering gemaakt. Alle medewerkers van De Zorgkliniek hebben een ‘Geheimhoudingsverklaring persoonsgegevens cliënten’ ondertekend.

In principe kunnen zorgverzekeraars medische gegevens opvragen bij De Zorgkliniek in het kader van materiële controles. In voorkomende gevallen vraagt De Zorgkliniek het controle- en stappenplan op bij de zorgverzekeraar om helder te krijgen of De Zorgkliniek verplicht is deze gegevens aan te leveren en in het geval dit zo is te waarborgen dat alleen die gegevens worden aangeleverd die nodig zijn voor het beoogde controledoel van de zorgverzekeraar. Zou zich dit voordoen, dan wordt u hierover van te voren op de hoogte gebracht.

Er is een aantal situaties waarin de Zorgkliniek mogelijk toch besluit het beroepsgeheim te verbreken. Dit zijn situaties waarin suïcide gevaar dreigt, er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermisbruik. Dan zal er gehandeld worden conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de daaruit voortvloeiende kind-check.

Tot slot heeft De Zorgkliniek een overeenkomst met Stichting Benchmark GGZ (SBG) over het aanleveren van benchmarkgegevens. Hieronder vallen onder andere ROM-instrumenten en de Consumer Quality Index. Deze gegevens worden niet herleidbaar aangeleverd aan SBG.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet bewaard op onze internetservers maar direct versleuteld verzonden naar onze systemen en gewist van onze publieke online omgevingen.
De Zorgkliniek bewaart het zorgdossier conform de wettelijke termijn van 15 jaar of langer in het geval dit de zorgverlening dient. Deze bewaartermijn is de Zorgkliniek verplicht op grond van een wettelijk voorschrift (WGBO).
Naast de reguliere beschermingsmaatregelen die voor al uw persoonsgegevens gelden, worden gevoelige persoonsgegevens versleuteld verzonden, zodat een onbevoegde derde geen kennis kan
nemen van die gegevens.

Verwijdering en/of wijziging van uw gegevens
U als cliënt heeft binnen de termijn van de wettelijke bewaarplicht recht op inzage en een uitdraai van uw dossier. U kunt hierom een verzoek doen bij uw behandelaar, die indien nodig de regiebehandelaar hiervan op de hoogte brengt. Ter bescherming van uw privacy en dus om zeker te weten dat het verzoek ter inzage door u gedaan is, vragen wij u een kopie van uw ID mee te sturen waarbij de foto en het BSN zwart gemaakt zijn. Binnen vier weken zal de Zorgkliniek op uw verzoek reageren.
Ook heeft u op grond van de wet het recht op correctie wanneer u vaststelt dat opgenomen feitelijke gegevens niet juist zijn. Tot slot kunt u een verzoek indienen tot vernietiging van uw dossier. De Zorgkliniek heeft het recht hierop bezwaar te maken, mits met duidelijke redenen onderbouwd.

Vragen en feedback
De Zorgkliniek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt de maatregelen die hiervoor nodig zijn. Mocht u toch het idee hebben dat er dingen niet kloppen of onvoldoende beveiligd zijn, of u heeft vragen met betrekking tot de privacy omtrent uw persoonsgegevens, schroom dan niet contact op te nemen via info@dezorgkliniek.nl.