Kosten en algemene informatie

KOSTEN

De zorgkliniek heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten, behalve Menzis. Dit betekent dat alle interventies bij De Zorgkliniek vergoed worden door desbetreffende zorgverzekeraars, mits er sprake is van een diagnose die door de zorgverzekeraar in aanmerking komt voor vergoeding. Als u een geldige verwijsbrief van uw huisarts meebrengt, kunnen wij het intakegesprek te allen tijde declareren ook als er geen sprake is van een (geldige) diagnose. In uitzonderlijke gevallen, dient u de factuur zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u wilt weten of dit bij u van toepassing is, kunt u ons daarnaar vragen.

Met ingang van 2014 geldt er zowel in de Gegeneraliseerde Basis GGZ als in de Specialistische GGZ geen eigen bijdrage meer. Wel wordt er aanspraak gemaakt op het wettelijk eigen risico in de basisverzekering voor gemaakte zorgkosten. Het eigen risico voor 2018 is €385,-, tenzij u een hoger eigen risico heeft afgesproken in uw polis. Uw verzekeraar zal dit bedrag bij u in rekening brengen, mits deze nog niet is uitgeput door andere zorg instanties. Voor informatie over uw specifieke situatie kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

De Zorgkliniek zal consulten die niet vergoed worden door de zorgverzekering (bijvoorbeeld indien er geen sprake is van een diagnose die valt binnen de verzekerde zorg), zelf bij de cliënt in rekening brengen. Het tarief per consult bedraagt € 85 euro (btw-vrij).

Vergoeding door de werkgever is ook een mogelijkheid. Dit kunt u met de bedrijfsarts, case manager, direct leidinggevende of personeelsfunctionaris zelf overleggen.

In dat geval sturen wij een offerte voor coaching of reïntegratie begeleiding aan uw werkgever. Deze kosten zijn aftrekbaar voor uw organisatie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar onze website gericht op werkgerelateerde problematiek: www.acttogether.nl

Een afspraak afzeggen

Kunt u niet op een afspraak komen? Zegt u de afspraak dan minimaal 48 uur van tevoren af. Dan kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen.

Dit kunt u doen per telefoon op 020-8896480, bij de secretaresse of met een bericht op de voicemail. Of per email op info@dezorgkliniek.nl Wij nemen dan contact met u op.

Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) worden afspraken die niet tijdig worden afgezegd, geregistreerd als “no-show” en niet door de zorgverzekeraar betaald.

No show-tarief

De Zorgkliniek zal in voorkomende gevallen een rekening naar de cliënt sturen. Daarbij wordt een standaard tarief van €60,- gehanteerd. Dit bedrag wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Factuur

De Zorgkliniek brengt de kosten van uw behandeling rechtstreeks in rekening bij uw zorgverzekeraar. Dit doen wij na afsluiting van de behandeling of na het verlengen van de behandeling na één jaar. De meeste zorgverzekeraars brengen u hiervan op de hoogte en sturen dan een factuur voor verrekening van uw eigen risico.

Hierbij een korte toelichting over de tijdsregistratie van uw behandeling:

Een behandeling bestaat uit directe tijd en indirecte tijd. Onder directe tijd vallen alle contactmomenten met de cliënt zoals intake, behandeling, onderzoek, telefonisch contact etc.

Onder indirecte tijd valt al het voor- en nawerk rondom de behandeling. Bijvoorbeeld verslaglegging, afstemmen van zorgactiviteiten en intern en extern overleg rondom de cliënt. Om administratieve belasting tot een minimum te beperken werken wij met vaste opslagen van deze indirecte tijd bij de contactmomenten. Voorbereiding en nawerk zijn namelijk per contact voor alle behandelaren ongeveer gelijk. Deze tijden zijn onderzocht en getoetst bij invoering van de DBC systematiek.

Nog vragen?

Voor informatie over DBC-codes en tarieven die op uw factuur staan en afspraken hierover neemt u contact op met het Informatie- en Contactcentrum van de Nederlandse Zorgautoriteit geopend op werkdagen van 9:00-14:00 uur.

Telefoon 088-7708770 (lokaal tarief) of per email op info@nza.nl of kijk bij de veelgestelde vragen op de website www.werkenmetdbcs.nza.nl/ggz

 

ALGEMENE INFORMATIE 

Criteria van de zorgverzekeraar om behandeling in de Basis GGZ en Specialistische GGZ te vergoeden:

  • U dient over een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts of bedrijfsarts te beschikken.
  • Er dient sprake te zijn van een, door de zorgverzekeraar goedgekeurde, DSM stoornis (diagnose).
  • Voorts maakt de huisarts, POH-GGZ en/of psycholoog een inschatting van de volgende factoren:

1) ernst van de problematiek

2) mate van het risico op gevaar van eigen leven of dat van een ander

3) complexiteit van de problematiek

4) beloop van de klachten

De mate waarin de bovenbeschreven factoren aanwezig zijn, bepaalt of u in de Basis GGZ (en welke prestatie daarbinnen) of in de Specialistische GGZ terechtkomt.

Prestaties in plaats van losse sessies

In de Generalistische Basis GGZ is er sinds 2014 geen sprake meer van losse sessies die per keer gedeclareerd worden bij de verzekeraar. In plaats daarvan is er sprake van een viertal prestaties, die na afloop van de behandeling door de zorgverlener in een keer bij de zorgverzekeraar ingediend worden. De 4 prestaties zijn:

1. Generalistische Basis GGZ Kort – 294 minuten (in- en directe behandeltijd*)

2. Generalistische Basis GGZ Middel – 495 minuten (in- en directe behandeltijd*)

3. Generalistische Basis GGZ Intensief – 752 minuten (in- en directe behandeltijd*)

4. Generalistische Basis GGZ Chronisch – 750 minuten (in- en directe behandeltijd*)

*Directe behandeltijd is het aantal minuten dat de cliënt direct contact heeft met zijn behandelaar.

*Indirecte behandeltijd is bijvoorbeeld: overleg huisarts, behandelplan opstellen, diagnostiek uitwerken, administratie, rapporteren etc.

De prestatie “onvolledig behandeltraject” kan worden gebruikt in geval er geen diagnose gesteld kan worden door de psycholoog. (120 minuten in- en directe behandeltijd)

Klachten

Wij hechten waarde aan professionele, efficiënte en cliëntvriendelijke zorg en streven ernaar u te behandelen op een manier die aansluit bij uw hulpvraag en verwachtingen. Ondanks dat, kunt u toch niet tevreden zijn of een klacht hebben.

Mocht dit het geval zijn, dan horen wij dat graag van u. Dit helpt ons de zorg te verbeteren en tekortkomingen in de toekomst te voorkomen.

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw behandelaar of de eindverantwoordelijke hoofdbehandelaar. Mogelijk kan in een gesprek uw onvrede weggenomen worden en kunnen we samen tot een goede oplossing komen.

Elke psycholoog werkzaam bij De Zorgkliniek is lid van het NIP (www.psynip.nl) en houdt zich aan de opgestelde beroepscode. Onderstaande link verwijst naar deze beroepscode en bijbehorende klachtenprocedure indien er de wens bestaat een klacht in te dienen: http://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/ontevreden-over-uw-psycholoog

De cliënten- en familieraad

De clienten- en familieraad wordt op dit moment nog vorm gegeven. Mocht u interesse hebben hieraan deel te nemen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met het secretariaat of uw behandelaar.

De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

Cliënten in de geestelijke gezondheidszorg hebben recht op ondersteuning van een pvp. De hulp van een pvp is gratis. PVP De patiëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk. Hij is niet in dienst bij een GGZ-instelling, maar bij de landelijke Stichting PVP

De patiëntenvertrouwenspersoon behandelt uw informatie vertrouwelijk. Hij heeft een geheimhoudingsplicht. De helpdesk van de Stichting PVP is van maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Telefoon 0900-4448888 of helpdesk@pvp.nl.

Meer informatie over de helpdesk van de Stichting PVP kunt u vinden in de folder: “Vragen en klachten over de GGZ”. Deze folder is te downloaden via www.pvp.nl.

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan gerust. U kunt uw psycholoog om informatie vragen of bellen met het secretariaat van De Zorgkliniek in Amstelveen: 020-8896480.

Het door De Zorgkliniek vastgestelde kwaliteitsstatuut is gebaseerd op publieke regelgeving en is openbaar en te raadplegen via de link: Kwaliteitsstatuut (PDF)