Skip to content

Kosten en algemene informatie

De Zorgkliniek heeft met alle zorgverzekeraars voor 2021 een contract afgesloten, behalve met Menzis (Anderzorg) omdat zij ons te weinig budget boden. Dit betekent dat alle interventies bij De Zorgkliniek vergoed worden door desbetreffende zorgverzekeraars, mits er sprake is van een diagnose die door de zorgverzekeraar in aanmerking komt voor vergoeding. Als je een geldige verwijsbrief van je huisarts meebrengt, kunnen wij het intakegesprek te allen tijde declareren ook als er geen sprake is van een (geldige) diagnose. In uitzonderlijke gevallen, dien je de factuur zelf te declareren bij je zorgverzekeraar. Wanneer je wilt weten of dit bij jou van toepassing is, kun je ons daar naar vragen.

Vergoeding

Met ingang van 2014 geldt er zowel in de Gegeneraliseerde Basis GGZ als in de Specialistische GGZ geen eigen bijdrage meer. Wel wordt er aanspraak gemaakt op het wettelijk eigen risico in de basisverzekering voor gemaakte zorgkosten. Het eigen risico voor 2021 is € 385, tenzij je een hoger eigen risico hebt afgesproken in je polis. Je verzekeraar zal dit bedrag bij je in rekening brengen, mits deze nog niet is uitgeput door andere zorg instanties. Voor informatie over je specifieke situatie kun je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar.

De Zorgkliniek zal consulten die niet vergoed worden door de zorgverzekering (bijvoorbeeld indien er geen sprake is van een diagnose die valt binnen de verzekerde zorg), via een OVP (niet basispakket consult) indienen bij je zorgverzekeraar. Het tarief per consult bedraagt € 114,41 euro (btw-vrij). De zorgverzekeraar zal deze factuur bij jou in rekening brengen.

Vergoeding door de werkgever is ook een mogelijkheid. Dit kun je met de bedrijfsarts, case manager, direct leidinggevende of personeelsfunctionaris zelf overleggen.

In dat geval sturen wij een offerte voor coaching of reïntegratie begeleiding aan je werkgever. Deze kosten zijn aftrekbaar voor jouw organisatie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar onze website gericht op werkgerelateerde problematiek: www.acttogether.nl

Een afspraak afzeggen

Kun je niet op een afspraak komen? Zeg je afspraak dan minimaal 48 uur van tevoren af. Dan kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen. Afzeggen kan per telefoon op 020-8896480, bij de secretaresse of met een bericht op de voicemail. Of per email op info@dezorgkliniek.nl Wij nemen dan contact met je op. Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) worden afspraken die niet tijdig worden afgezegd, geregistreerd als “no-show” en niet door de zorgverzekeraar betaald.

No show-tarief

De Zorgkliniek zal in voorkomende gevallen een rekening naar de cliënt sturen. Daarbij wordt een standaard tarief van € 60 gehanteerd. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Factuur

De Zorgkliniek brengt de kosten van jouw behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar. Dit doen wij na afsluiting van de behandeling of na het verlengen van de behandeling na één jaar. De meeste zorgverzekeraars brengen je hiervan op de hoogte en sturen dan een factuur voor verrekening van je eigen risico.

Tijdregistratie

Een behandeling bestaat uit directe tijd en indirecte tijd. Onder directe tijd vallen alle contactmomenten met de cliënt zoals intake, behandeling, onderzoek, telefonisch contact etc.

Onder indirecte tijd valt al het voor- en nawerk rondom de behandeling. Bijvoorbeeld verslaglegging, afstemmen van zorgactiviteiten en intern en extern overleg rondom de cliënt. Om administratieve belasting tot een minimum te beperken werken wij met vaste opslagen van deze indirecte tijd bij de contactmomenten. Voorbereiding en nawerk zijn namelijk per contact voor alle behandelaren ongeveer gelijk. Deze tijden zijn onderzocht en getoetst bij invoering van de DBC systematiek.

Nog vragen?

Voor informatie over DBC-codes en tarieven die op je factuur staan en afspraken hierover neemt je contact op met het Informatie- en Contactcentrum van de Nederlandse Zorgautoriteit geopend op werkdagen van 9:00-14:00 uur. Telefoon 088-7708770 (lokaal tarief) of per email op info@nza.nl of kijk bij de veelgestelde vragen op de website www.werkenmetdbcs.nza.nl/ggz

Algemene informatie

Criteria van de zorgverzekeraar om behandeling in de Basis GGZ en Specialistische GGZ te vergoeden:
• Je dient over een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts of bedrijfsarts te beschikken.
• Er dient sprake te zijn van een, door de zorgverzekeraar goedgekeurde, DSM stoornis (diagnose).

Voorts maakt de huisarts, POH-GGZ en/of psycholoog een inschatting van de volgende factoren:
1) ernst van de problematiek
2) mate van het risico op gevaar van eigen leven of dat van een ander
3) complexiteit van de problematiek
4) beloop van de klachten
De mate waarin de bovenbeschreven factoren aanwezig zijn, bepaalt of je in de Basis GGZ (en welke prestatie daarbinnen) of in de Specialistische GGZ terecht komt.

Prestaties in plaats van losse sessies

In de Generalistische Basis GGZ is er sinds 2014 geen sprake meer van losse sessies die per keer gedeclareerd worden bij de verzekeraar. In plaats daarvan is er sprake van een viertal prestaties, die na afloop van de behandeling door de zorgverlener in een keer bij de zorgverzekeraar ingediend worden. De 4 prestaties zijn:

1. Generalistische Basis GGZ Kort – 294 minuten (in- en directe behandeltijd*)
2. Generalistische Basis GGZ Middel – 495 minuten (in- en directe behandeltijd*)
3. Generalistische Basis GGZ Intensief – 752 minuten (in- en directe behandeltijd*)
4. Generalistische Basis GGZ Chronisch – 750 minuten (in- en directe behandeltijd*)

*Directe behandeltijd is het aantal minuten dat de cliënt direct contact heeft met zijn behandelaar. Indirecte behandeltijd is bijvoorbeeld: overleg huisarts, behandelplan opstellen, diagnostiek uitwerken, administratie, rapporteren etc.

De prestatie “onvolledig behandeltraject” kan worden gebruikt in geval er geen diagnose gesteld kan worden door de psycholoog. (120 minuten in- en directe behandeltijd)

Klachten & Tips

Wij hechten waarde aan professionele, efficïënte en cliëntvriendelijke zorg en streven ernaar je te behandelen op een manier die aansluit bij je hulpvraag en verwachtingen. Ondanks dat, kun je toch niet tevreden zijn en een klacht of tip hebben. Mocht dit het geval zijn, dan horen wij dat graag van je. Dit helpt ons de zorg te verbeteren en tekortkomingen in de toekomst te voorkomen. Hiervoor kun je contact opnemen met je behandelaar of de eindverantwoordelijke regiebehandelaar. In veel gevallen kan door een gesprek de klacht opgelost worden. 

Misschien vind je het moeilijk om je klacht met jouw behandelaar te bespreken of komen jullie er samen niet uit? In dat geval kun je je klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris, per mail via info@dezorgkliniek.nl of per post t.a.v. de klachtenfunctionaris: De Zorgkliniek B.V., Amsterdamseweg 483 B, 1181 BR Amstelveen (KvK: 78437288). Binnen vijf werkdagen sturen wij jou een ontvangstbevestiging toe. Vervolgens zal de klachtenfunctionaris met je in gesprek gaan en zal samen met jou gekeken worden of de klacht via bemiddeling opgelost kan worden.

Mocht dit niet voldoende zijn, kun je je vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert jouw klacht met informatie en advies op te lossen en kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. Je bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl Voor meer informatie kun je kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachten-loket-zorg/

De Geschillencommissie

Je kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Jouw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt het geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijk je op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

Cliënten in de geestelijke gezondheidszorg hebben recht op ondersteuning van een pvp. De hulp van een pvp is gratis. De patiëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk. Hij is niet in dienst bij een GGZ-instelling, maar bij de landelijke Stichting PVP. De patiëntenvertrouwenspersoon behandelt jouw informatie vertrouwelijk. Hij heeft een geheimhoudingsplicht. De helpdesk van de Stichting PVP is van maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Telefoon 0900-4448888 of helpdesk@pvp.nl. Meer informatie over de helpdesk van de Stichting PVP kun je vinden in de folder: “Vragen en klachten over de GGZ”. Deze folder is te downloaden via www.pvp.nl

Mocht je nog vragen hebben, stel deze dan gerust. Je kunt je psycholoog om informatie vragen of bellen met het secretariaat van De Zorgkliniek in Amstelveen: 020-8896480.

Het door De Zorgkliniek vastgestelde kwaliteitsstatuut is gebaseerd op publieke regelgeving en is openbaar en te raadplegen via de link: Kwaliteitsstatuut (PDF)

Naast algemene informatie kun je in dit document informatie vinden over de organisatie van zorg (o.a. samenwerkingsverbanden) en behandelprocessen binnen De Zorgkliniek.

Check hier onze leveringsvoorwaarden, privacyreglement en privacyverklaring.