Skip to content

Kosten en algemene informatie

OP DIT MOMENT HANTEREN WIJ EEN ALGEHELE CLIENTENSTOP! (BEHALVE VOOR ONLINE THERAPIE)

De Zorgkliniek heeft met alle zorgverzekeraars voor 2022 een contract afgesloten, behalve met Menzis en CZ (en onderliggende sublabels; om te zien waar jouw zorgverzekring onder valt klik hier) omdat zij onhaalbare voorwaarden hebben. Dit betekent dat alle interventies bij De Zorgkliniek vergoed worden door desbetreffende zorgverzekeraars, mits er sprake is van een diagnose die door de zorgverzekeraar in aanmerking komt voor vergoeding. Als je een geldige verwijsbrief van je huisarts meebrengt, kunnen wij het intakegesprek te allen tijde declareren ook als er geen sprake is van een (geldige) diagnose. In uitzonderlijke gevallen, dien je de factuur zelf te declareren bij je zorgverzekeraar. Wanneer je wilt weten of dit bij jou van toepassing is, kun je ons daar naar vragen.

OP DIT MOMENT HANTEREN WIJ EEN ALGEHELE CLIENTENSTOP!

De Zorgkliniek heeft met alle zorgverzekeraars voor 2022 een contract afgesloten, behalve met Menzis en CZ (en onderliggende sublabels; om te zien waar jouw zorgverzekring onder valt klik hier) omdat zij onhaalbare voorwaarden hebben. Dit betekent dat alle interventies bij De Zorgkliniek vergoed worden door desbetreffende zorgverzekeraars, mits er sprake is van een diagnose die door de zorgverzekeraar in aanmerking komt voor vergoeding. Als je een geldige verwijsbrief van je huisarts meebrengt, kunnen wij het intakegesprek te allen tijde declareren ook als er geen sprake is van een (geldige) diagnose. In uitzonderlijke gevallen, dien je de factuur zelf te declareren bij je zorgverzekeraar. Wanneer je wilt weten of dit bij jou van toepassing is, kun je ons daar naar vragen.

Vergoeding

In de geestelijke gezondheidszorg wordt er aanspraak gemaakt op het wettelijk eigen risico in de basisverzekering voor gemaakte zorgkosten. Het eigen risico voor 2022 is € 385, tenzij je een hoger eigen risico hebt afgesproken in je polis. Je verzekeraar zal dit bedrag bij je in rekening brengen, mits deze nog niet is uitgeput door andere zorg instanties. Voor informatie over je specifieke situatie kun je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar.

De Zorgkliniek biedt ook relatietherapie en therapie voor diagnoses die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. Een consult van 60 minuten kost € 117,66 (dubbel consult € 235,32). Ondanks dat deze consulten niet vergoed worden door de zorgverzekeraar, moeten wij deze wel via de zorgverzekeraar bij u in rekening brengen. De zorgverzekeraar zal u dus uiteindelijk de factuur sturen.

Vergoeding door de werkgever is ook een mogelijkheid. Dit kun je met de bedrijfsarts, case manager, direct leidinggevende of personeelsfunctionaris zelf overleggen.

In dat geval sturen wij een offerte voor coaching of reïntegratie begeleiding aan je werkgever. Deze kosten zijn aftrekbaar voor jouw organisatie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar onze website gericht op werkgerelateerde problematiek: www.acttogether.nl

Een afspraak afzeggen

Kun je niet op een afspraak komen? Zeg je afspraak dan minimaal 48 uur van tevoren af. Dan kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen. Afzeggen kan per telefoon op 020-8896480, bij de secretaresse of met een bericht op de voicemail. Of per email op info@dezorgkliniek.nl Wij nemen dan contact met je op.

No show-tarief

De Zorgkliniek zal in voorkomende gevallen een rekening naar de cliënt sturen. Daarbij wordt een standaard tarief van € 60 (+21% btw) gehanteerd voor een sessie en € 120 (+21% btw) voor een intake of dubbele sessie. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed!

Factuur

De Zorgkliniek brengt de kosten van jouw behandeling rechtstreeks in rekening bij je zorgverzekeraar. Dit doen wij tenminste elke maand. Je  zorgverzekeraar brengt je hiervan op de hoogte en stuurt je een factuur voor verrekening van je eigen risico.

Algemene informatie

Criteria van de zorgverzekeraar om behandeling te vergoeden:
• Je dient over een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts of bedrijfsarts te beschikken.
• Er dient sprake te zijn van een, door de zorgverzekeraar goedgekeurde, DSM stoornis (diagnose).

Voorts maakt de huisarts, POH-GGZ en/of psycholoog een inschatting van de volgende factoren:
1) ernst van de problematiek
2) mate van het risico op gevaar van eigen leven of dat van een ander
3) complexiteit van de problematiek
4) beloop van de klachten

Vanaf 1 januari doet het zorgprestatiemodel zijn intreden in de GGZ. Wat betekent dit voor jou?

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is.

Voor een korte uitleg kun je dit filmpje bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=_cTrSO4pvFs

Of lees meer informatie via: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf

Klachten & Tips

Wij hechten waarde aan professionele, efficïënte en cliëntvriendelijke zorg en streven ernaar je te behandelen op een manier die aansluit bij je hulpvraag en verwachtingen. Ondanks dat, kun je toch niet tevreden zijn en een klacht of tip hebben. Mocht dit het geval zijn, dan horen wij dat graag van je. Dit helpt ons de zorg te verbeteren en tekortkomingen in de toekomst te voorkomen. Hiervoor kun je contact opnemen met je behandelaar of de eindverantwoordelijke regiebehandelaar. In veel gevallen kan door een gesprek de klacht opgelost worden. 

Misschien vind je het moeilijk om je klacht met jouw behandelaar te bespreken of komen jullie er samen niet uit? In dat geval kun je je klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris, per mail via info@dezorgkliniek.nl of per post t.a.v. de klachtenfunctionaris: De Zorgkliniek B.V., Amsterdamseweg 483 B, 1181 BR Amstelveen (KvK: 78437288). Binnen vijf werkdagen sturen wij jou een ontvangstbevestiging toe. Vervolgens zal de klachtenfunctionaris met je in gesprek gaan en zal samen met jou gekeken worden of de klacht via bemiddeling opgelost kan worden.

Mocht dit niet voldoende zijn, kun je je vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert jouw klacht met informatie en advies op te lossen en kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. Je bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl Voor meer informatie kun je kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachten-loket-zorg/

De Geschillencommissie

Je kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Jouw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt het geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijk je op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

 

De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

Cliënten in de geestelijke gezondheidszorg hebben recht op ondersteuning van een pvp. De hulp van een pvp is gratis. De patiëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk. Hij is niet in dienst bij een GGZ-instelling, maar bij de landelijke Stichting PVP. De patiëntenvertrouwenspersoon behandelt jouw informatie vertrouwelijk. Hij heeft een geheimhoudingsplicht. De helpdesk van de Stichting PVP is van maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Telefoon 0900-4448888 of helpdesk@pvp.nl. Meer informatie over de helpdesk van de Stichting PVP kun je vinden in de folder: “Vragen en klachten over de GGZ”. Deze folder is te downloaden via www.pvp.nl

Mocht je nog vragen hebben, stel deze dan gerust. Je kunt je psycholoog om informatie vragen of bellen met het secretariaat van De Zorgkliniek in Amstelveen: 020-8896480.

Het door De Zorgkliniek vastgestelde kwaliteitsstatuut is gebaseerd op publieke regelgeving en is openbaar en te raadplegen via de link: Kwaliteitsstatuut (PDF)

Naast algemene informatie kun je in dit document informatie vinden over de organisatie van zorg (o.a. samenwerkingsverbanden) en behandelprocessen binnen De Zorgkliniek.

In 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. Op grond van de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt.

Als zorginstelling valt De Zorgkliniek onder de WNT en voldoet aan aan wettelijke verplichting door de WNT op de website openbaar te maken.

Check hier onze leveringsvoorwaarden, privacyreglement en privacyverklaring.